Prohlášení o podmínkách ochrany osobních údajů

1. Úvod

Tento dokument, v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, vysvětluje, jakým způsobem můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Dále zde najdete informace o právech, která máte ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům.

Osobní údaje jsou veškeré informace, které mohou být použity k identifikaci fyzické osoby, nebo které se k ní vztahují. Používáme je zejména v souvislosti s pracovněprávními vztahy, za účelem elektronické a písemné komunikace a v případě o oprávněného zájmu Společnosti a jiných osob.

2. Sběr údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás, z veřejně přístupných zdrojů a databází (veřejné rejstříky, státní orgány apod.), obchodních partnerů a bývalých zaměstnavatelů. Shromažďujeme následující: základní identifikační údaje, kontaktní údaje, životopisné údaje, údaje požadované při nástupu do zaměstnání, informace související s výkonem práce pro Společnost, údaje ze záznamů kamerového systému při vstupu do společnosti, údaje z jednání a vzájemného kontaktu, nebo další citlivé údaje, ke kterým dá písemný souhlas.

V případě jakýchkoliv změn vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, nám tuto skutečnost, prosím, sdělte emailem: info@meteringservicesgroup.cz anebo poštou: Plzeňská 3185/5a, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

3. Zpracování

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

 1. je to nezbytné pro uzavření a plnění pracovní smlouvy,
 2. pro uplatňování nebo hájení právních nároků a zájmů,
 3. to vyžaduje zákon nebo jiný právní předpis,
 4. poskytnete svůj souhlas k danému zpracování.

Vaše osobní údaje využíváme k:

 1. plnění našich zákonných a profesních povinností,
 2. monitorování a analýze našeho podnikání.
 3. zdokonalení našich vnitřních procesů.

Osobní údaje uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu nebo jak to vyžadují právní předpisy. Videozáznamy z kamerového systému umístěného při vstupu do budovy pracoviště jsou uchovávány pouze po dobu 7 dnů a následně jsou vymazány.

Osobní údaje, které zpracováváme, zahrnují především:

 1. základní identifikační údaje (např. akademický titul, jméno, příjmení, číslo bankovního účtu),
 2. kontaktní údaje (osobní e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště),
 3. životopisní údaje (např. údaje o vzdělání, údaje o posledním zaměstnavateli, další údaje uvedené v životopisu),
 4. další údaje požadované při nástupu do zaměstnání (např. státní příslušnost, počet vychovávaných dětí, název zdravotní pojišťovny, druh pobíraného),
 5. údaje ve spisu zaměstnance – veškeré informace související s výkonem práce pro Společnost,
 6. IT údaje (např. pracovní emailová adresa),
 7. údaje ze záznamů kamerového systému (videosnímek zachycující zaměstnance při vstupu a odchodu z budovy Společnosti),
 8. jakékoli další údaje, které nám sami poskytnete.

4. Předávání a sdílení

Neprodáváme ani jinak neposkytujeme vaše osobní údaje jiným komerčním subjektům. Některé vaše osobní údaje můžeme předávat těmto příjemcům:

 1. státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených právními předpisy (např. zdravotní pojišťovna, ČSSZ apod.),
 2. dalším subjektům, pokud to je nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. pojišťovnám při uplatnění pojistného nároku, soudům při uplatnění právního nároku apod.),
 3. poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon činnosti Společnosti (např. účetní, daňoví a právní poradci, poskytovatelé IT služeb, vzdělávací agentura, cestovní kancelář či ubytovací zařízení v případě pracovních cest apod.).

5. Bezpečnost

Máme implementovány vhodné technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zaměstnanců, které zpracováváme. Jedná se zejména o taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

Veškeré osoby, kterým mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny, respektují právo zaměstnanců na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. U zaměstnanců nedochází v rámci zpracovávání jejich osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

6. Vaše práva

Předpisy na ochranu osobních údajů vám přiznávají následující práva:

6.1 Právo na přístup k osobním údajům

Zaměstnanec má přístup ke všem osobním údajům, které o něm zpracováváme. V případě, že o to požádá, poskytneme mu kopii těchto údajů ve strukturovaném formátu za podmínky, že předáním těchto informací nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

6.2 Právo na opravu nebo doplnění

V případě, že nás informujete nebo požádáte o změnu, či doplnění, opravíme/aktualizujeme nepřesné/neaktuální osobní údaje, a to bez zbytečného odkladu. 

6.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Osobní údaje zaměstnanců bez zbytečného odkladu vymažeme po naplnění jednoho z následujících důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
 2. zaměstnanec odvolá souhlas, pokud byly osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 3. zaměstnanec vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 5. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (tedy např. prostřednictvím webového kontaktního formuláře),
 6. osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo právním řádem České republiky.

Osobní údaje nelze vymazat, pokud je zpracování nezbytné pro plnění právních povinností Společnosti nebo pro uplatnění a hájení právních nároků Společnosti.pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6.4 Právo na omezení zpracování

Zpracování osobních údajů zaměstnance bude omezeno v těchto případech:

 1. zaměstnanec popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a zaměstnanec odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, 
 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zaměstnanec je požaduje pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků,
 4. zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování, a to, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad oprávněnými důvody zaměstnance.

Omezení zpracování tedy znamená, že zatímco údaje jsou stále uchovávány, nebudou moci být zpracovávány, dokud nebude možné toto omezení zrušit. V případě, že je tedy zpracování osobních údajů omezeno, budou tyto osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem zaměstnance, nebo z důvodu uplatňování nebo hájení právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. O zrušení omezení zpracování osobních údajů vás informujeme předem.

6.5 Právo na přenositelnost

Jestliže nás o to zaměstnanec požádá a je-li to technicky proveditelné, předáme jeho osobní údaje jinému správci (např. novému zaměstnavateli), a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu.

6.6 Právo vznést námitku proti zpracování

Jestliže je účelem zpracování náš oprávněný zájem a zaměstnanec vznese námitku proti tomuto zpracování, osobní údaje se dále nezpracovávají, pokud neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zaměstnance, nebo pro uplatnění a hájení právních nároků.

6.7 Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

6.8 Právo vznesení stížnosti

V případě, že nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

7. Marketingová sdělení

Pokud jste naším zákazníkem a poskytl jste nám souhlas se zasíláním marketingových zpráv, můžeme vám posílat aktuální sdělení související s nabídkou našich služeb. V případě, že jste s tímto souhlasili, ale později jste si to rozmysleli, dejte nám prosím vědět, abychom vás mohli ze seznamu příjemců odstranit.

8. Aktualizace

Tento dokument pravidelně kontrolujeme a vyhrazujeme si právo na jeho změnu.

Poslední aktualizace: listopad 2019