SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA ENERGII

Specializovaný portál e-PointWEB je určen odborníkům, zákazníkům distribučních společností, energetických společností z oblasti průmyslu a municipalit, kteří chtějí sledovat a průběžně analyzovat data o spotřebě energií. 

e-pointweb head

Municipality

Energocentra nemocnic, sportovní a kulturní centra, školy, administrativní centra

banner

Důmyslné portfolio produktů, které najdou své uplatnění v oblasti municipalit, a to především jako řešení pro efektivní hospodaření energiemi a určování jejich toků, např. dodržování sjednaných kapacit, monitoring kvality prostředí, nebo komplexní systém pro energetický management.

Produkty a řešení se zaměřují na provoz a on-line monitoring spotřeby energií ve veřejných objektech. Primárním cílem je zamezení nežádoucí spotřeby energií a nekontrolovatelných úniků médií (vody a plynu).

Dále jsou nabízeny nástroje pro optimalizaci provozu osvětlení v objektech (např. sportovní haly), to dle požadované úrovně intenzity, nebo automatického přechodu mezi zvolenými režimy.

Metering Services Group nabízí široké portfolio produktů a služeb včetně expertního know-how. Velký důraz je kladen na  poskytování podpory a servisu dodávaných řešení.

NABÍDKA V OBLASTI

DÁLKOVÉ ODEČTY MĚŘIČŮ, PODRUŽNÉ MĚŘENÍ

Automatizovaný systém dálkových odečtů energetických dat pomocí M2M sítí (IoT) a jejich další zpracování.

Řešení dálkových odečtů měřičů všech energií, které integruje přenosy dat IoT a  2G/3G mobilních sítí, je dodáváno na klíč.

Systém, navržený s důrazem na snadnou integraci do stávajícího řešení provozovaného zákazníkem, je dodáván variantně, a to jako komplexní systém MDMS, nebo v rozsahu zajišťující pouze odečet dat.

PRODUKTY

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Snižování spotřeby energií a hledání dalších úspor. Snižování fixní platby za vyhrazené energie.

Návratnost investic se pohybuje zpravidla od 6 měsíců do 2 let.

Kompletní dodávka energetického managementu na klíč, od úvodního inženýringu a projekci, přes dodávku měřicích přístrojů, zařízení pro sběr a komunikaci dat až po odečtovou centrálu s vizualizací vytvořenou zákazníkovi na míru. Obvykle je součástí energetického managementu regulátor EE popř. ZP a měření kvality dodávky elektrické energie z distribuční sítě.

Komunikační infrastruktura pro přenos dat může být součástí dodávky (optická síť, strukturovaná kabeláž, bezdrátová síť), nebo je využita stávající infrastruktura zákazníka, nebo kombinace obou přístupů.

Dodaný systém disponuje standardizovaným rozhraním pro výměnu dat s ostatními informačními systémy, nejčastěji s výrobním nebo ekonomickým.

Sofistikovaný systém pro energetický management je naprosto zásadní předpoklad pro efektivní hospodaření energiemi. Jádrem řešení je analýza naměřených dat, ať už jednotlivých měření nebo dílčích a celkových bilancí. Systém disponuje nástroji pro automatizovanou kontrolu dat zejména za účelem okamžité identifikace abnormálních nebo poruchových stavů.

PRODUKTY

e-PointENERGY

Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou.

MONITORING A REGULACE SJEDNANÝCH DIAGRAMŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE, ZEMNÍHO PLYNU A DODÁVEK TEPLA

Dodržování sjednaných odběrových diagramů bez penále s minimálními zásahy do výrobních procesů.

Regulátor sjednané kapacity odběru zemního plynu (dle DRPK) najde své uplatnění v plynových kotelnách, ať už vybavených pouze plynovými kotli, nebo v kombinaci s kogenerací. Jeho hlavní úlohou je v případě blížícího se překročení včasná místní, nebo vzdálená signalizace obsluze a vydání povelů (přímo, nebo prostřednictvím ŘS MaR kotelny) pro definované snížení spotřeby, aby nedošlo k překročení sjednaných parametrů odběru.

Optimalizací smluvené DRPK lze výrazně snížit náklady na primární energii, tj. zemní plyn. Veškerá opatření jsou navrhována s důrazem na minimalizaci zásahů do výroby a maximalizaci úspor.

Regulátor může fungovat buď autonomně, nebo jako součást energetického managementu.

PRODUKTY

e-PointM

Regulátory e-Point.M poskytují technické prostředky pro automatické monitorování dohodnutého energetického diagramu (teplo, elektřina, zemní plyn) ve zvoleném časovém intervalu s možností

MONITORING KVALITY PROSTŘEDÍ

Webový portál, který je určen pro odborníky a zákazníky, kteří chtějí analyzovat a porozumět údajům z různých měřících přístrojů (CO2, teplota, vlhkost, …).

Může být doplňující funkcionalitou řešení pro energetický management.

PRODUKTY

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.

ADRESNÍ ŘÍZENÍ LED OSVĚTLENÍ SPORTOVIŠŤ

Produktem je řešena optimalizace intenzity osvětlení a úspora provozních nákladů.

Řešení je dodáváno na klíč, dodávka obsahuje světla včetně zdrojů, komunikaci a řídící SW.

Řešení přináší úspory energie a rychlou návratností investice, optimalizaci spotřeby energie, a nebo možnost lokální regulace dle časového plánu, topologie a nároků provozu. K ovládání slouží průmyslové LCD displeje od společnosti OMRON.

Produkt je dodáván ve dvou technologických variantách, přičemž se primárně využívá sběrnicové DALI, ale v případě problematické instalace na stávajících kabelových rozvodech se může použít technologie bezdrátového řízení s RF spínacími jednotkami.

PRODUKTY

e-PointLIGHTING

Produkt Adresné řízení LED osvětlení je určen k optimalizaci intenzity osvětlení dle potřeb výrobních stanovišť a směn v průmyslových podnicích s vícesměnným provozem.