SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA ENERGII

Specializovaný portál e-PointWEB je určen odborníkům, zákazníkům distribučních společností, energetických společností z oblasti průmyslu a municipalit, kteří chtějí sledovat a průběžně analyzovat data o spotřebě energií. 

e-pointweb head

Energetika

Přenosové a distribuční soustavy (TSO,DSO)

banner

Portfolio produktů a řešení, které najde své uplatnění zejména u provozovatelů přenosových a distribučních soustav. Zákazníkům je nabízeno řešení zahrnující:

  • sběr dat obchodního měření,
  • zpracování dat z měření,
  • příprava fakturačních dat,
  • jejich předávání na operátora trhu s energiemi (OTE),
  • sledování kvality distribuované energie,
  • analýza informací z naměřených energetických dat a jejich provázání s expertními znalostmi parametrů měření a sledovaných technologií.

Mezi další, dnes velmi žádané, dodávané služby patří expertní činnosti:

  • zpracování studií a koncepcí,
  • inženýring pro řešení výstavby nebo obnovy lokálních energetických zdrojů

Metering Services Group nabízí energetickým společnostem široké portfolio produktů a služeb včetně expertního know-how. Velký důraz je kladen na poskytování podpory a servisu dodávaných řešení.

NABÍDKA V OBLASTI

SYSTÉM DÁLKOVÉHO ODEČTU MĚŘIDEL

Automatizovaný systém dálkových odečtů energetických pomocí dat M2M (IoT) sítí a jejich další zpracování.

Řešení dálkových odečtů měřičů všech energií je dodáváno na klíč, který integruje přenosy dat pomocí IoT a 2G/3G mobilních sítí.

Systém je dodáván ve dvou variantách: jako komplexní systém MDMS, případně v rozsahu zajišťujícím pouze odečet dat, navržený s důrazem na snadnou integraci se stávajícím řešením provozovaným zákazníkem.

Modul MDMS nabízí pokročilé nástroje pro validaci, automatizované zpracování naměřených energetických dat a jejich dlouhodobou archivaci a to až po dobu 10-ti let jak určuje legislativa. Řešení splňuje legislativní požadavky i na auditovatelnost.

Nejrozsáhlejší částí je monitoring podružné spotřeby elektrické energie, zemního plynu, stlačeného vzduchu, tepla/chladu a vody. Energy management řeší škálování těchto dat z měřidel dle profesí, středisek, provozoven, atd.

PRODUKTY

Advance

Škálovatelná řešení AMI poskytují širokou funkčnost pro elektřinu, plyn, vodu a teplo.

e-PointHES

e-PointHES, robustní head-end system, je distribuované řešení zajišťující sběr a správu měřených dat pomocí různých komunikačních kanálů (GSM/GPRS, NB-IoT, LoRa, SigF

PŘEDÁVÁNÍ DAT NA OPERÁTORA TRHU

Řešení, které slouží k předávání dat mezi centrálním systémem pro správu dat z měření (MDMS) a operátorem trhu, který organizuje trh s energiemi.

Koncepce a architektura systému těží z dlouholeté zkušenosti s vývojem systémů určených pro výměnu informací na trhu s energiemi. Řešení je navázáno na další produkty pokrývající sběr dat s fakturačních měřidel, zpracování těchto dat, jejich archivaci a předávání jiným subjektům v rámci prostředí liberalizovaného trhu. Náročná metodika výměny informací společně s legislativními požadavky nárokuje zvýšenou aktivitu správců distribučních a lokálních distribučních sítí. Právě ve správě a managementu energetických dat určených k předávání na Operátora trhu může být systém významným pomocníkem.

PRODUKTY

Message Handler

Message Handler je řešení, které slouží k předávání dat mezi centrálním systémem pro sběr dat z měření (MDMS) a operátorem trhu, který organizuje trh s energiemi.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Snižování spotřeby energií a hledání dalších úspor. Snižování fixní platby za vyhrazené energie.

Návratnost investic se pohybuje zpravidla od 6 měsíců do 2 let.

Kompletní dodávka energetického managementu na klíč, od úvodního inženýringu a projekci, přes dodávku měřicích přístrojů, zařízení pro sběr a komunikaci dat až po odečtovou centrálu s vizualizací vytvořenou zákazníkovi na míru. Obvykle je součástí energetického managementu regulátor EE popř. ZP a měření kvality dodávky elektrické energie z distribuční sítě.

Komunikační infrastruktura pro přenos dat může být součástí dodávky (optická síť, strukturovaná kabeláž, bezdrátová síť), nebo je využita stávající infrastruktura zákazníka, nebo kombinace obou přístupů.

Dodaný systém disponuje standardizovaným rozhraním pro výměnu dat s ostatními informačními systémy, nejčastěji s výrobním nebo ekonomickým.

Sofistikovaný systém pro energetický management je naprosto zásadní předpoklad pro efektivní hospodaření energiemi. Jádrem řešení je analýza naměřených dat, ať už jednotlivých měření nebo dílčích a celkových bilancí. Systém disponuje nástroji pro automatizovanou kontrolu dat zejména za účelem okamžité identifikace abnormálních nebo poruchových stavů.

PRODUKTY

e-PointENERGY

Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou.

MONITORING A REGULACE SJEDNANÝCH DIAGRAMŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU

Dodržování sjednaných odběrových diagramů bez penále s minimálními zásahy do výrobních procesů.

Regulátor sjednaného odběru zemního plynu (dle DRPK) najde své uplatnění v plynových kotelnách, ať už vybavených pouze plynovými kotli, nebo v kombinaci s kogenerací. Hlavní úlohou regulátoru je v případě blížícího překročení sjednaného diagramu místní nebo vzdálená signalizace obsluze a vydání povelů pro definované snížení spotřeby (přímo, nebo prostřednictvím ŘS MaR kotelny).

Optimalizací smluvené DRPK lze výrazně snížit náklady na primární energii, tj. zemní plyn. Veškerá opatření jsou navrhována s důrazem na minimalizaci zásahů do výroby a maximalizaci úspor.

Regulátor může fungovat buď autonomně, nebo jako součást energetického managementu.

PRODUKTY

e-PointM

Regulátory e-Point.M poskytují technické prostředky pro automatické monitorování dohodnutého energetického diagramu (teplo, elektřina, zemní plyn) ve zvoleném časovém intervalu s možností

MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ KVALITY DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Ochrana odběratele před dopady snížené kvality dodávané elektrické energie.

Kvalita dodávky elektrické energie je, vzhledem k čím dál vyšší citlivosti výrobních technologií, důležitým parametrem.

Existuje příčinná souvislost nekvality dodávané energie s výpadky ve výrobě. Nedostatečná kvalita nebo spolehlivost znamená obvykle velké ekonomické ztráty. Nabízený systém umožňuje sběr a vyhodnocení dat z monitorů kvality elektrické energie a zhodnocení, zda dodávka proběhla v souladu s ČSN 50 160 a PPDS. Řešení zahrnuje jednak výchozí inženýring pro určení míst pro měření, tak i dodávku a montáž měřících přístrojů včetně jejich nastavení.

Systém je kompatibilní se všemi běžně používanými přístroji na trhu, a díky tomu umožní jednotné zpracování dat z měřících přístrojů různých výrobců a typů.

Řešení je možné doplnit expertní službou pravidelné, nebo ad-hoc analýzy dat o kvalitě a návrhy možných nápravných opatření.

PRODUKTY

e-PointDAM

e-PointDAM je modulární systém pro archivaci a vyhodnocení kvality měření, který vznikl spojením produktu DAM a systému e-PointWEB.

PORTÁL NAMĚŘENÝCH DAT

Inteligentní webový portál, který je určen pro organizace, odborníky, ale i zákazníky energetických společností z oblasti průmyslu a municipalit, kteří chtějí sledovat a průběžně analyzovat data o své spotřebě energií.

Portál přijímá automatizovaně vybrané informace z měření ze systémů pro sběr dat o energiích (HES/MDMS). Jedná se o výkonný vizualizační a analytický nástroj, jehož prostřednictvím mohou uživatelé v různých formátech zobrazovat naměřená data a analyzovat je v rámci předdefinovaných a uživatelsky definovaných sestav.

Na data lze aplikovat víceúrovňové výpočty, které umožňují pokročilé zpracování dat s použitím statistických funkcí. V kombinaci s funkcionalitou tarifikace produkt umožní plné využít informačního potenciálu dat z inteligentního měření.

PRODUKTY

W1000

S webovým portálem W1000 může obslužný program získat nákladově efektivní systém, který umožňuje využívat výhody inteligentního měření, jako je přístup koncových uživatelů k datům měření, možnost v