SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA ENERGII

Specializovaný portál e-PointWEB je určen odborníkům, zákazníkům distribučních společností, energetických společností z oblasti průmyslu a municipalit, kteří chtějí sledovat a průběžně analyzovat data o spotřebě energií. 

e-pointweb head

Potravinářství a zemědělská výroba

Sušárny a sila, výroba krmných směsí a granulátů, pekárny, mlékárny, čokoládovny, masokombináty, cukrovary, lihovary

banner

Nabízené portfolio produktu je zaměřeno na efektivní hospodaření energiemi a určování toků energií, od dodržování sjednaných kapacit, přes monitoring kvality dodávky energií, až po komplexní systém pro energetický management.

 • Energetický management dle ČSN EN 50001, nebo ISO 14001.
 • Přiřazení parametrů vstupních surovin a výrobní produkce tokům energií a provozním stavům technologie.
 • Stanovení energetické náročnosti  a hledání úspor ve spotřebě (snižování RK, DRPK):
  • optimalizace nákupu rezervované kapacity.
 • Zabránění vysoké penalizaci distributorem za překročení DRPK/RK: 
  • alarm obsluze,
  • automatické omezení spotřebiče při vysoké spotřebě ZP/EE,
  • možností blokováním působení (odstavení regulátoru).

Pořízená data o spotřebě z jednotlivých technologií lze využít pro povinné vykazování na MPO ČR.

Metering Services Group nabízí široké portfolio produktů a služeb včetně expertního know-how. Velký důraz je kladen na poskytování podpory a servisu dodávaných řešení.

NABÍDKA V OBLASTI

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Snižování spotřeby energií a hledání dalších úspor. Snižování fixní platby za vyhrazené energie.

Kompletní dodávka energetického managementu na klíč - od úvodního inženýringu a projekce, přes dodávku měřicích přístrojů, zařízení pro sběr a komunikaci dat, až po odečtovou centrálu s vizualizací vytvořenou zákazníkovi na míru.Regulátor EE, popř. ZP, a měření kvality dodávky el. energie z distribuční sítě jsou obvykle součástí energetického managementu.

Součástí dodávky může být i komunikační infrastruktura pro přenos dat (optická síť, strukturovaná kabeláž, bezdrátová síť), nebo se využije stávající infrastruktura zákazníka, či se zvolí kombinace obou uvedených přístupů. Dodaný systém disponuje standardizovaným rozhraním pro výměnu dat s ostatními informačními systémy, nejčastěji s výrobním nebo ekonomickým.

Základním předpokladem pro efektivní hospodaření energiemi je sofistikovaný systém pro energetický management. Jádrem řešení je analýza naměřených dat, ať už jednotlivých, nebo dílčích měření a celkových bilancí. Systém disponuje nástroji pro automatizovanou kontrolu dat, zejména pak za účelem okamžité identifikace abnormálních, nebo poruchových stavů.

PRODUKTY

e-PointENERGY

Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou.

MONITORING A REGULACE SJEDNANÝCH DIAGRAMŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU

Dodržování sjednaných odběrových diagramů bez penále s minimálními zásahy do výrobních procesů.

Regulátor sjednaného odběru zemního plynu (dle DRPK) najde své uplatnění v plynových kotelnách, ať už vybavených pouze plynovými kotli, nebo v kombinaci s kogenerací. Hlavní úlohou regulátoru je v případě blížícího překročení sjednaného diagramu místní nebo vzdálená signalizace obsluze a vydání povelů pro definované snížení spotřeby (přímo, nebo prostřednictvím ŘS MaR kotelny).

Optimalizací smluvené DRPK lze výrazně snížit náklady na primární energii, tj. zemní plyn. Veškerá opatření jsou navrhována s důrazem na minimalizaci zásahů do výroby a maximalizaci úspor.

Regulátor může fungovat buď autonomně, nebo jako součást energetického managementu.

PRODUKTY

e-PointM

Regulátory e-Point.M poskytují technické prostředky pro automatické monitorování dohodnutého energetického diagramu (teplo, elektřina, zemní plyn) ve zvoleném časovém intervalu s možností

MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY

Zvyšování efektivity výroby, sledování energetické náročnosti portfolia.

Řešení nabízí možnost vyhodnocovat energetickou náročnost výroby jednotlivých produktů. Přiřazením spotřeby energie k jednotlivým krokům výrobního procesu konkrétního výrobku a jeho množství dojde k přesnému stanovení jednotkové energetické náročnosti pro každý  typ výrobku, výrobní linky, nebo třeba i výrobního závodu.

Takto získaná data definují efektivitu ve výrobních procesech a jsou klíčovým podkladem pro optimalizaci nastavení výroby a pro další zvyšování efektivity.

Měření a vyhodnocení energetické náročnosti výroby je nástavbovým řešením pro energetický management.

PRODUKTY

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.

INTEGRAČNÍ PLATFORMA

Komplexní nástroj pro zpracování velkého množství dat z různých zdrojů.

Integrační platforma představuje komplexní nástroj pro realizaci bezpečného a spolehlivého propojení různorodých softwarových systémů a zdrojů dat do jednoho celku.

Je tvořena souborem programového vybavení určeného pro zpracování velkého množství nestrukturovaných a distribuovaných dat na jednotné platformě.

Podporuje standardizované komunikační protokoly a formáty dat tak, aby bylo možné propojit i zdánlivě technologicky nesourodé aplikace a zařízení.

PRODUKTY

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.