SNIŽTE SVÉ NÁKLADY NA ENERGII

Specializovaný portál e-PointWEB je určen odborníkům, zákazníkům distribučních společností, energetických společností z oblasti průmyslu a municipalit, kteří chtějí sledovat a průběžně analyzovat data o spotřebě energií. 

e-pointweb head

Průmysl

Chemický a petrochemický průmysl, automotive, průmysl související s mineralogickými procesy(např. cihelny, keramičky, obalovny živičných směsí), zpracování plastů a kovů (metalurgické procesy)

Průmysl

Všestranné portfolio produktů a řešení pro širokou oblast průmyslu. Podporuje efektivní hospodaření energiemi, určování toků energií, dodržování sjednaných kapacit, monitoring kvality dodávky energií a poskytuje komplexní systém energetického managementu. Produkty jsou zaměřeny na analýzu informací z naměřených energetických dat, případně jejich provázání s výrobními daty (sortiment, množství) za využití expertních znalostí parametrů měření a sledovaných technologií. 

Portfolio nabízí nejen prostý sběr dat a jejich vizualizaci, ale zejména identifikaci výrobních excesů, nevhodných soudobostí výrobních postupů, a to vždy ve vazbě na spotřebované energie. Zjištění jsou využita pro následnou optimalizaci nejen samotného provozu, ale i nákladů.

Návratnost investice předkládaných řešení se pohybuje zpravidla od 6 měsíců do 2 let.

Mezi další, a dnes velmi žádané, dodávané služby patří expertní činnosti:

  • externí energetik,
  • zpracování studií a koncepcí, 
  • inženýring pro řešení výstavby, nebo obnovy lokálních energetických zdrojů.

Metering Services Group nabízí zákazníkovi široké portfolio produktů a služeb včetně expertního know-how. Velký důraz je kladen na poskytování podpory a servisu dodávaných řešení.

NABÍDKA V OBLASTI

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Snižování spotřeby energií a hledání dalších úspor. Snižování fixní platby optimalizací sjednaných odběrových diagramů energií.

Kompletní dodávka energetického managementu na klíč: od úvodního inženýringu a projekce, přes dodávku měřicích přístrojů, zařízení pro sběr a komunikaci dat, až po odečtovou centrálu s vizualizací vytvořenou zákazníkovi na míru.

Obvykle je základem energetického managementu regulátor zemního plynu, či elektrické energie.

Vhodnou nadstavbou je měření kvality parametrů dodávky elektrické energie z distribuční sítě.

Nejrozsáhlejší částí je monitoring podružné spotřeby elektrické energie, zemního plynu, stlačeného vzduchu, tepla/chladu a vody. Energy management řeší škálování těchto dat z měřidel dle profesí, středisek, provozoven, atd.

Komunikační infrastruktura pro přenos dat může být součástí dodávky (optická síť, strukturovaná kabeláž, bezdrátová síť), nebo je využita stávající infrastruktura zákazníka, případně kombinace obou přístupů. 

Dodaný systém disponuje standardizovaným rozhraním pro výměnu dat s ostatními informačními systémy, nejčastěji s výrobním, nebo ekonomickým. 

Sofistikovaný systém pro energetický management je zásadním předpokladem pro efektivní hospodaření s energiemi. Jádrem řešení je analýza naměřených dat, ať už jednotlivých měření, nebo dílčích a celkových bilancí. Systém disponuje nástroji pro automatizovanou kontrolu dat s cílem  okamžité identifikace abnormálních, nebo poruchových stavů.

PRODUKTY

e-PointHES

e-PointHES, robustní head-end system, je distribuované řešení zajišťující sběr a správu měřených dat pomocí různých komunikačních kanálů (GSM/GPRS, NB-IoT, LoRa, SigF

e-PointENERGY

Úspory jako hlavní benefit aneb tok energií pod kontrolou.

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.

MONITORING A REGULACE SJEDNANÝCH DIAGRAMŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU

Dodržování sjednaných odběrových diagramů bez penále s minimálními zásahy do výrobních procesů.

Optimalizací sjednaných rezervovaných kapacit lze výrazně snížit náklady na primární energie, tj. zemní plyn, elektřinu, či dodávku tepla. 

V řadě průmyslových podniků je rezervovaná kapacita zbytečně vysoká, ať jako pozůstatek z dob vyšších výrobních objemů, nebo z důvodů nehospodárných a zastaralých technologií se zákonitě vyšší spotřebou energií, či z obavy vysoké penalizace ze strany distribuce za překročení sjednaného diagramu odběru energií. S použitím prostředků pro on-line monitoring a regulace primárních energií lze docílit bezpečného snížení sjednaných kapacit. Regulátory v první řadě informují obsluhu místně, či vzdáleně o nezvykle vyšší spotřebě energie ve sledovaném intervalu (vzhledem ke sjednané kapacitě). Obsluha může reagovat zásahem do výrobního procesu např. jeho zpomalením, nebo dokončí energeticky náročnou operaci a již nezačne novou operaci v rámci běžícího časového intervalu (typicky ¼ hod). Pokud je zásah obsluhy nedostatečný, může regulátor spotřebu energie technologického zařízení omezit automaticky. Strategii posloupnosti zásahů na omezení spotřeby energie je nutné volit s rozmyslem tak, aby nemohlo dojít ke škodám na výrobě výrobků, které by přesáhly úspory. 

Veškerá opatření musí respektovat požadavek s preferencí bezvadné výroby, tedy minimalizaci zásahů do výroby a maximalizaci úspor

Úloha monitoringu a regulace primární energie by měla řešit pouze excesy, nikoliv být využívána jako standardní regulátor pro řízení technologického procesu.

Parametrizací regulátorů lze řešit důležité provozní stavy, jako jsou priority v pořadí odpínání spotřebičů, minimální doby mezi zásahy do technologie, min/max doba stavu ZAP/vyp technologických zařízení vyhrazených pro případné omezování spotřeby. Také je možné využít funkce rotace působení na jednotlivé spotřebiče se stejnou prioritou pořadí omezení spotřeby.

Regulátor může fungovat buď autonomně, nebo jako součást energetického managementu.

PRODUKTY

e-PointM

Regulátory e-Point.M poskytují technické prostředky pro automatické monitorování dohodnutého energetického diagramu (teplo, elektřina, zemní plyn) ve zvoleném časovém intervalu s možností

MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ KVALITY DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Ochrana odběratele před dopady snížené kvality dodávané elektrické energie.

Kvalita dodávky elektrické energie je, vzhledem k čím dál  vyšší citlivosti výrobních technologií, důležitým parametrem.

Existuje příčinná souvislost nekvality dodávané energie s výpadky ve výrobě. Nedostatečná kvalita, nebo spolehlivost znamená obvykle velké ekonomické ztráty. Nabízený systém umožňuje sběr a vyhodnocení dat z monitorů kvality elektrické energie a zhodnocení, zda dodávka proběhla v souladu s ČSN 50160 a s pravidly provozování distribuční soustavy energetiky.

Součástí řešení je inženýring pro výběr vhodných míst pro měření, dodávku a montáž měřících přístrojů včetně jejich nastavení.

Dodaný systém lze doplnit o expertní službu pravidelné, nebo ad-hoc analýzy kvality dat a o návrhy možných nápravných opatření.

PRODUKTY

e-PointDAM

e-PointDAM je modulární systém pro archivaci a vyhodnocení kvality měření, který vznikl spojením produktu DAM a systému e-PointWEB.

MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY

Zvyšování efektivity výroby, sledování energetické náročnosti portfolia.

Řešení nabízí možnost vyhodnocovat energetickou náročnost výroby jednotlivých produktů. Přiřazením spotřeby energie k jednotlivým krokům výrobního procesu konkrétního výrobku a jeho množství dojde k přesnému stanovení jednotkové energetické náročnosti pro každý typ výrobku, výrobní linky, nebo třeba i výrobního závodu. 

Takto získaná data definují efektivitu ve výrobních procesech a jsou klíčovým podkladem pro optimalizaci nastavení výroby a pro další zvyšování efektivity.

Měření a vyhodnocení energetické náročnosti výroby je nástavbovým řešením pro energetický management.

PRODUKTY

e-PointM

Regulátory e-Point.M poskytují technické prostředky pro automatické monitorování dohodnutého energetického diagramu (teplo, elektřina, zemní plyn) ve zvoleném časovém intervalu s možností

INTEGRAČNÍ PLATFORMA

Komplexní nástroj pro zpracování velkého množství dat z různých zdrojů. 

Integrační platforma představuje komplexní nástroj pro realizaci bezpečného a spolehlivého propojení různorodých softwarových systémů a zdrojů dat do jednoho celku.

Je tvořena souborem programového vybavení určeného pro zpracování velkého množství nestrukturovaných a distribuovaných dat na jednotné platformě.

Podporuje standardizované komunikační protokoly a formáty dat tak, aby bylo možné propojit i zdánlivě technologicky nesourodé aplikace a zařízení.

PRODUKTY

e-PointWEB

Systém sběru dat z měřicích přístrojů a technologických zařízení zajišťuje zpracování dat a jejich prezentaci uživateli.

OSTATNÍ SLUŽBY

Do portfolia služeb, které Metering Services Group v rámci této oblasti nabízí, dále patří

PRODUKTY

e-PointLIGHTING

Produkt Adresné řízení LED osvětlení je určen k optimalizaci intenzity osvětlení dle potřeb výrobních stanovišť a směn v průmyslových podnicích s vícesměnným provozem.