Obchodní centra

Energocentra, podružné měření a rozúčtování nákladů na energie

Portfolio podpůrných produktů, které je vhodné pro provozovatele energetiky obchodních center. 

Produkty jsou zaměřeny na:

  • odečet primárních fakturačních měřidel distributora,
  • výpočet bilance a rozúčtování energie nájemcům,
  • monitoring a regulaci energií dle sjednaného odběrového diagramu (tepla, elektřiny, zemního plynu),
  • odečet podružných měřidel,
  • analýzy, podněty k optimalizaci a efektivitě provozu,
  • monitoring kvality prostředí.

Metering Services Group nabízí široké portfolio produktů a služeb včetně expertního know-how. Velký důraz je kladen na poskytování podpory a servisu dodávaných řešení. 

Dálkové odečty měřičů, podružné měření

Automatizovaný systém dálkových odečtů energetických pomocí dat M2M (IoT) sítí a jejich další zpracování.

Řešení dálkových odečtů měřičů všech energií, které integruje přenosy dat IoT a 2G/3G mobilních sítí, je dodáváno na klíč.

Systém, navržený s důrazem na snadnou integraci do stávajícího řešení provozovaného zákazníkem, je dodáván variantně, a to jako komplexní systém MDMS, nebo v rozsahu zajišťující pouze odečet dat.
 

Produkty

Energetický management

Snižování spotřeby energií a hledání dalších úspor. Snižování fixní platby za vyhrazené energie.

Kompletní dodávka energetického managementu na klíč - od úvodního inženýringu a projekce, přes dodávku měřicích přístrojů, zařízení pro sběr a komunikaci dat, až po odečtovou centrálu s vizualizací vytvořenou zákazníkovi na míru.
Regulátor EE, popř. ZP, a měření kvality dodávky el. energie z distribuční sítě jsou obvykle součástí energetického managementu. 

Součástí dodávky může být i komunikační infrastruktura pro přenos dat (optická síť, strukturovaná kabeláž, bezdrátová síť), nebo se využije stávající infrastruktura zákazníka, či se zvolí kombinace obou uvedených přístupů. 
Dodaný systém disponuje standardizovaným rozhraním pro výměnu dat s ostatními informačními systémy, nejčastěji s výrobním nebo ekonomickým. 

Základním předpokladem pro efektivní hospodaření energiemi je sofistikovaný systém pro energetický management. Jádrem řešení je analýza naměřených dat, ať už jednotlivých, nebo dílčích měření a celkových bilancí. Systém disponuje nástroji pro automatizovanou kontrolu dat, zejména pak za účelem okamžité identifikace abnormálních, nebo poruchových stavů.

Produkty

Monitoring a regulace sjednaných diagramů elektrické energie a zemního plynu

Dodržování sjednaných odběrových diagramů bez penále s minimálními zásahy do výrobních procesů.

Regulátor sjednané kapacity odběru zemního plynu (dle DRPK) najde své uplatnění v plynových kotelnách, ať už vybavených pouze plynovými kotli, nebo v kombinaci s kogenerací. Jeho hlavní úlohou je v případě blížícího se překročení včasná místní, nebo vzdálená signalizace obsluze a vydání povelů (přímo, nebo prostřednictvím ŘS MaR kotelny) pro definované snížení spotřeby, aby nedošlo k překročení sjednaných parametrů odběru. 

Optimalizací smluvené DRPK lze výrazně snížit náklady na primární energii, tj. zemní plyn. Veškerá opatření jsou navrhována s důrazem na minimalizaci zásahů do výroby a maximalizaci úspor. 

Regulátor může fungovat buď autonomně, nebo jako součást energetického managementu.

Produkty

Monitoring kvality prostředí (senzory CO2, radon, teplota)

Webový portál, který je určen pro odborníky a zákazníky, kteří chtějí analyzovat a porozumět údajům z různých měřících přístrojů (CO2, teplota, vlhkost, …).

Může být doplňující funkcionalitou řešení pro energetický management.

Produkty

Integrační platforma

Komplexní nástroj pro zpracování velkého množství dat z různých zdrojů.

Integrační platforma představuje komplexní nástroj pro realizaci bezpečného a spolehlivého propojení různorodých softwarových systémů a zdrojů dat do jednoho celku.

Je tvořena souborem programového vybavení určeného pro zpracování velkého množství nestrukturovaných a distribuovaných dat na jednotné platformě.

Podporuje standardizované komunikační protokoly a formáty dat tak, aby bylo možné propojit i zdánlivě technologicky nesourodé aplikace a zařízení.
 

Produkty